Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του σωματείου με την επωνυμία:
«ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ»
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1

Από τους υπογράφοντες, στο τέλος, ιδρυτές ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» και στην αγγλική γλώσσα «THERAPEUTIC RIDING CENTER OF SERRES - GREECE», καλούμενο και με το αρκτικόλεξο «ΚΕ.Θ.Ι.Σ.»

 
Άρθρο 2. ΕΔΡΑ
Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Νέος Σκοπός του δήμου Στρυμώνα νομού Σερρών. Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, τμήματα, επιτροπές και γραφεία σε όλον τον νομό Σερρών, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 
Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Το σωματείο αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η δράση του δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Σκοποί του σωματείου είναι:
    α) Η μη κερδοσκοπική, φιλανθρωπική και εθελοντική προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας, δυνατοτήτων, ευκαιριών και μέσων για ιππασία σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδίως παιδιά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες ή υπό μετάβαση χώρες και προκειμένου το σωματείο να συμβάλλει στην βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους.
    β) Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ευεργετικές δυνατότητες της θεραπευτικής ιππασίας πάνω σε άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και η γενικότερη προώθηση της θεραπευτικής ιππασίας ως μέσου ψυχοσωματικής θεραπείας και ομαλότερης κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών στην κοινωνία.
    γ)  Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών.
3. Με τον όρο άτομο με ειδικές ανάγκες νοείται πρόσωπο, το οποίο συνεπεία      ατυχήματος ή νόσου ευρίσκεται σε μειονεκτική σωματική, πνευματική ή ψυχική κατάσταση, η οποία το παρεμποδίζει στην εξυπηρέτηση των ατομικών του αναγκών και στην απόδοσή του, μέχρι του ορίου το οποίο αποτελεί το κανονικό μέτρο του φυσιολογικά ανεπτυγμένου ανθρώπου.
            4. Στους παραπάνω σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονται:
    α) Η πράξη του ιππεύειν και η άσκηση στο ιππεύειν από το άτομο με ειδικές ανάγκες εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται από τους θεράποντες ιατρούς του ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, προς σωματικό, πνευματικό και ψυχικό όφελός του. Η ιππασία θα εκτελείται με ίππους, ιππάρια, όνους ή συρόμενα από αυτά αμαξίδια.
    β) Η εκμετάλλευση προς όφελος του ατόμου με ειδικές ανάγκες των κεκρυμένων σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δυνατοτήτων του.
    γ) Η αποβολή από το άτομο με ειδικές ανάγκες των αισθημάτων της κατωτερότητας, μειονεξίας και απελπισίας.
    δ) Η επαναφορά και ένταξη του ατόμου με ειδικές ανάγκες στην ενεργό λειτουργική, κοινωνική και παραγωγική ζωή και η επάνοδος στην οικογένειά του, όχι σε βάρος και ενόχληση αλλά ως συντελεστής της από όλα τα μέρη καταβαλλόμενης προσπάθειας προς αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών.
5. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι:
    α)  Η προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς.
    β) Η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.
    γ)  Η υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο., στην οικοδόμηση θεσμών και την κατάρτιση προγραμμάτων κατασκευής υποδομών υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες, που δημιουργούν εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, στην βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης των προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες. 
    δ) Η ανάληψη, διοργάνωση, πραγματοποίηση και συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδίως παιδιών.
    ε)  Η ανεύρεση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των σκοπών του σωματείου από δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς.
   στ)  Η συνεργασία και υποστήριξη για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου με οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, αρχή ή οργανισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 
Άρθρο 4. ΜΕΛΗ
1. Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κατόπιν εγγραφής του κάθε πρόσωπο ασχέτως φύλου, θρησκεύματος, γλώσσας ή εθνικότητας εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα εγγραφής και περιορισμοί σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο και καταβολή της ετήσιας συνδρομής και της εισφοράς εγγραφής, συνοδευόμενη από έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου.
3.  Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
4.  Η διαγραφή ή αποβολή μέλους του παρόντος σωματείου γίνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του αστικού κώδικα.
 
Άρθρο 5. ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ιδρυτικά μέλη είναι οι έχοντες την πρωτοβουλία ιδρύσεως του Σωματείου και υπογράφοντες το παρόν. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.
 
Άρθρο 6. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, από την Γενική Συνέλευση των μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνοι οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή στον αθλητισμό ή στην κοινωνία (Ελλάδα ή αλλοδαπή) γενικά.
Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη, εξαιρούνται όμως του δικαιώματος ψήφου καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της καταβολής των δικαιωμάτων εγγραφής και ετήσιας συνδρομής. Δεν δύνανται να μετέχουν της διοίκησης του Σωματείου.
 
Άρθρο 7. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1.  Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:
     α)  όποιος δεν έχει συμπληρώσει δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
     β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα         στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
     γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
     δ) όποιος έχει τιμωρηθεί σύμφωνα με το νόμο, για μη τήρηση του φιλάθλου πνεύματος
            2.  Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
            3. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.   
 
Άρθρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής από 20 ευρώ και ετήσια συνδρομή από 30  ευρώ.
Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη ευθύς με την είσοδό τους στο Σωματείο έχουν κάθε δικαίωμα που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές υποχρεώσεις τους.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι μέλη του Σωματείου τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου, να πληρώνουν μέσα στις κανονικές προθεσμίες την συνδρομή τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
 
Άρθρο 9 . ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος παραιτούμενο οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα την περί τούτου δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται πάντοτε στο Σωματείο από τον παραιτούμενο.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.  Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τετραετή (4) θητεία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου. Εργαζόμενος στο σωματείο καθ’ οιονδήποτε τρόπο (με σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών) δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
2.  Μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, με ευθύνη και φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα (Έφορο) και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 
Άρθρο 11
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του εκτός εκείνων για τα οποία αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευση.
2. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
3.  Επιτρέπονται προσωρινές ταμιακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Διοικητικού Σωματείου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
4.  Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διανομής και διατροφής.
 
Άρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αναρτάται στα γραφεία του σωματείου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα.
Έκτακτα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, τα οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 
Άρθρο 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 
Άρθρο 14
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντικαθίσταται από τον, κατά σειρά, επιλαχόντα σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γενική Συνέλευση, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, για αντικατάσταση του μέλους που αντικαταστάθηκε ή παραιτήθηκε.
Ο χρόνος θητείας του υπεισερχομένου μέλους είναι ο χρόνος θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε ή παραιτήθηκε.
 
Άρθρο 15. ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί  το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και έχει την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειές του.
Συγκαλεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούται σε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ζητήσουν τούτο τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την ανάπτυξη και προαγωγή του Σωματείου.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ο Γενικός Γραμματέας.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
 
Άρθρο 16 . ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο των μελών, διευθύνει το γραφείο, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του Σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου.
 Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου καθώς και τα εντάλματα πληρωμών.
Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για ετήσια έγκριση την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση.
Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλα τα καθήκοντά του, ο Οργανωτικός Γραμματέας (Έφορος).
 
Άρθρο 17. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Οργανωτικός Γραμματέας ή Έφορος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση των σχέσεων και των διαφόρων επαφών του Σωματείου. Ειδικότερα οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του Σωματείου (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, σεμινάρια)
Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις του Σωματείου.
Είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβουλίου με απόφασή του και σε εξαιρετικούς λόγους να αναθέτει στον Οργανωτικό Γραμματέα για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο την άσκηση ορισμένων καθηκόντων της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα.
 
]
Άρθρο 18. ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του σωματείου και κρατεί τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί τις πληρωμές, πέραν ορισμένου ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εντάλματα τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε  και ο αριθμός της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το ταμείο του σωματείου, όταν ζητηθεί τούτο. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
Ο Ταμίας υποβάλλει κατ’ έτος προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον Απολογισμό και Ισολογισμό μετά του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
Τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά πέραν των απαραίτητων για την αντιμετώπιση των τρέχουσων αναγκών κατατίθενται στο όνομα του Σωματείου, σε τραπεζικό ή τραπεζικούς λογαριασμούς Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Για την απόσυρση κατατεθειμένου ποσού απαιτείται εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος αυτών.
 
Άρθρο 19. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανατίθεται ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σε τριμελή από τα μέλη του σωματείου, Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά την  ίδια ημέρα και με τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα ελευθέρως.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί δε δικό της βιβλίο πρακτικών.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Υποχρεούται να ελέγχει, κάθε εξάμηνο, τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Σωματείου. Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία και υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 20
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του.
Εκλέγει κάθε τέσσερα (4) χρόνια τη Διοίκηση του Σωματείου και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εγκρίνει τον Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό της Διοίκησης, αφού αναγνωσθεί η έκθεση των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του Σωματείου.
 
Άρθρο 21
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους για την έγκριση και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του Σωματείου. Ανά τετραετία, η τακτική Γ.Σ. εκλέγει νέο Δ.Σ. και Ε.Ε.
Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συνέρχεται συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Οι αιτούντες την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση.
Απαγορεύεται κάθε συζήτηση πρότασης επί θέματος που δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.
 
Άρθρο 22
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα.
Οι ανακοίνωση κάθε Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφεται σε αυτήν η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα και αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου.
Σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η ανακοίνωση αναρτάται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.
 
Άρθρο 23
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη εφόσον έχουν γίνει μέλη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές.
 
Άρθρο 24
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι εκείνος που θα εκλεγεί από τα παρόντα μέλη σαν Πρόεδρός της.
Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
 
Άρθρο 25
Προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει πρακτικά ψηφισάντων και ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες.
Η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την διεξαγωγή των εκλογών.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Μέχρι την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κάθε μέλος δύναται να τακτοποιήσει τις ταμιακές του υποχρεώσεις.
 
Άρθρο 26
Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση της χειρός, με ονομαστική κλήση ή μυστικά με ψηφοδέλτια, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Επί προσωπικών ζητημάτων όπως και για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστικά.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 27
Απαγορεύεται στα μέλη να παίρνουν θέση, με την ιδιότητά τους αυτή, υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων.
 
Άρθρο 28
Δεν επιτρέπεται στα μέλη:
  α) η απρεπής συμπεριφορά
  β) η ασυμβίβαστη, προς τους σκοπούς του Σωματείου, συμπεριφορά
  γ) κάθε πράξη ή παράλειψη, που θα επιφέρει υλική ή ηθική βλάβη στο Σωματείο
  δ) η παραμέληση των καθηκόντων
  ε) η μη καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών
  στ) η παράβαση του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και των νόμων.
 
Άρθρο 29
Σε περίπτωση συνδρομής ενός ή περισσοτέρων παραπτωμάτων επιβάλλεται:
  α) προφορική παρατήρηση
  β) έγγραφη επίπληξη
  γ) προσωρινή μέχρι ένα (1) έτος διαγραφή
  δ) οριστική διαγραφή
  ε) έκπτωση από το κατεχόμενο αξίωμα.
Τις κυρώσεις επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου ή τριών (3) τουλάχιστον μελών του.
Καμία ποινή, πλην της προφορικής παρατήρησης, δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία, η οποία πρέπει να σταλεί στο μέλος που αφορά με συστημένη επιστολή, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία απολογίας.
Αντίγραφο της απόφασης επίπληξης, διαγραφής ή έκπτωσης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο μέλος που αφορά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης.
 
Άρθρο 30
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αμετάκλητα περί της επιβολής των πειθαρχικών κυρώσεων στην πρώτη μετά την επιβολή, τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.
Οι ασκηθείσες αντιρρήσεις δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των πειθαρχικών κυρώσεων.
 
Άρθρο 31
Για την εφαρμογή των πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
Οι ασκηθείσες αντιρρήσεις μέχρι την αμετάκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αναστέλλουν την εφαρμογή των πειθαρχικών κυρώσεων.
 
Άρθρο 32
Το αποβαλλόμενο μέλος στερείται του δικαιώματος να αναζητήσει τα για οποιαδήποτε λόγο καταβληθέντα στο ταμείο του Σωματείου.
Μέλος που αποβλήθηκε αποκλείεται να γίνει εκ νέου μέλος.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 33
Πόροι του Σωματείου είναι:
  α) οι ετήσιες συνδρομές
  β) τα δικαιώματα εγγραφής
  γ) δωρεές, κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις οργανισμών έπειτα από αποδοχή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
  δ) επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα
  ε) έρανοι, κληρονομιές, κληροδοσίες
  στ) έκτακτες συνδρομές και
  ζ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από νόμιμη αιτία.
Τα έσοδα του Σωματείου διατίθενται:
  α) για τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου του Σωματείου
  β) για τα έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων του σωματείου και των εργαζομένων σε αυτό
  γ) για τα έξοδα σίτισης και σταύλισης των ίππων του σωματείου
  δ) για τα έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών του Δ.Σ. και
  ε) για κάθε άλλη ανάγκη του σωματείου που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό αυτού
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 34
1. Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία:  
  α) Μητρώο μελών
  β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
  γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
  δ) Εσόδων – Εξόδων
  ε) Περιουσιακών Στοιχείων
  στ) Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.
2. Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει την  επιγραφή «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» και σύμβολο που καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 35
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών με δικαίωμα ψήφου, για δε την απόφαση, πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου. Η πρόταση για τροποποίηση του υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το ένα εικοστό (1/20) των μελών με δικαίωμα ψήφου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 36
Για την διάλυση του Σωματείου ισχύουν τα στο προηγούμενο άρθρο οριζόμενα.
Μετά τη διάλυση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς διάθεση σε σκοπούς ανάλογους του παρόντος καταστατικού.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Η δράση, λειτουργία, οργάνωση και τάξη του Σωματείου ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
 
Άρθρο 38
Ζητήματα που δεν προβλέπονται στο καταστατικό ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.
 
Άρθρο 39
Η πρώτη, μετά τη νόμιμη σύσταση του σωματείου, Γενική Συνέλευση των μελών, θα γίνει με ευθύνη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους που έπεται της δημοσίευσης του καταστατικού, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
 
 
Άρθρο 40
Ειδικά για τον χρόνο θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ότι ο χρόνος θητείας μέχρι τι πρώτες εκλογές δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εννέα (9), προτελευταίο εδάφιο.
 
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα (40) άρθρα ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο, θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Σερρών και θα γίνουν οι σχετικές δημοσιεύσεις
 
                                                                                             Σέρρες 31 Αυγούστου 2005
 
 
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Μαρία Λίγκα Αναστάσιος  
Κυριάκος Βακιρτζής Ιωάννη  
Χρύσα Καρρά Σωτήριος  
Σοφία Κεσκίνογλου Κωνσταντίνος  
Ευανθία Τάτση Παναγιώτης  
Κυριάκος Βεζύρογλου Δημήτριος  
Παναγιώτης Βίτσιος Ιωάννης  
Καίτη Εμμανουηλίδου Ιωάννης  
Μαρία Σφετικοπούλου Γεώργιος  
Μιχάλης Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος  
Νίκος Βογιατζής Δημήτριος  
Οδυσσέας Μαραγκάκης Ελευθέριος  
Δημήτριος Παραλίκης Αθανάσιος  
Κορνήλιος Λαζαρίδης Γεώργιος  
Κωνσταντίνος Κιοσσές Ανέστης  
Καφταντζής Βασίλης Γεώργιος  
Ζήσης Μανδηλιώτης Κωνσταντίνος  
Νίκος Μανδηλιώτης Κωνσταντίνος  
Χρυσούλα Αγγέλου Άγγελος  
Κοτσιφύτου Κατερίνα Θεόδωρος  
Αγγέλα Βρύζα Γεώργιος  
Χριστίνα Σωτηροπούλου Αθανάσιος